HİPNOZ DERNEĞİ

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu yapılmak üzere 06.05.2011tarihinde saat 18.00’de dernek merkezinde yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

Toplantıya 168 üyeden 91 üye katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Özakkaş söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

Divan heyeti başkanlığına Deniz İlter, Başkan Yardımcısı Mustafa Tuncer, Katip üyeliklere Berrin Karaeminoğulları ve Yasemin Solak Çalıkoğlu seçildi.

Divan başkanlığınca İstiklal Marşı ve saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi.

1-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. İbra edildi.

2- Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve kabul edildi.

3- Tüzük değişikliği ise aşağıdaki gibi olmuştur.

Tüzüğümüzde;

« Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan hekim, diş hekimi psikologlar, psikolojik danışmanlar ve bu alanların üniversite öğrencileri, psikoloji yüksek lisans öğrencileri (yönetim kurulu kararı ile), derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. »

3-a yukarıdaki Madde 3 aşağıda şekilde değişiklik önergesi genel kurula sunuldu ve genel kurulca bu değişikliğin yapılmasını oybirliği ile onay verildi.

Değiştirilme önerilen Madde 3 yeni hali:

« Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Tıp Hekimi, Diş Hekimi, Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Psikolojik Danışman ve Rehberler, Psikiyatri Hemşireleri ve Bu Alanların Üniversite Öğrencileri, Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri (yönetim kurulu kararı ile), derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. »

« Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 150 YTL, aylık olarak ta 15 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. »

3-b Tüzüğümüzde Derneğin Gelir Kaynaklarını Madde 12.ci giriş ücreti ve üye aidatlarını düzenleyen maddede aşağıdaki şekilde değişiklik önergesi genel kurula sunuldu ve genel kurul bu değişikleri yapılmasını oy birliği ile onay verildi..

Değiştirilme önerilen Madde 12 yeni hali:

« Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaması, aylık olarak da 5.00 TL aidat alınması. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. »

4- Hipnoz Derneği kuruluşunun ilk günden bu kongre tarihine kadar hiçbir ekonomik faaliyet olmadığı, Gelir ve Gider makbuzu bastırılmadığı, Maliye Bakanlığında Vergi Numarası alınmadığından hiçbir üyeden herhangi bir gelir elde edilmemiştir. Bu nedenle şimdiye kadar ödenmesi gereken üye borçlarını tamamının silinmesi teklifi genel kurula sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5- Yeni yönetim kurulu ilk iş olarak vergi numarasını alıp Derneğin Maliye Bakanlığına kaydedilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için genel kurul oybirliği ile kabul etmiştir.

 

 

Yönetim Kurulu asil-yedek, Denetim kurulu asıl-yedek seçimine geçildi;

 

Yönetim Asıl                                     Yönetim Yedek

1- Tahir Özakkaş                                1- Mustafa Tuncer

2- Fatma Özakkaş                              2- Deniz İlter

3- İhsan Yamlı                                    3- Berrin Karaeminoğulları

4- Ali Rıza Tunur                                 4- Ahmet Çorak

5- Tuncay Çalıkoğlu                            5- Nevhan Sevim Varol

6- Yasemin Solak Çalıkoğlu                6- Hülya Macit

7- Betul Sezgin                                    7- Vildan Eken

 

Denetim Kurulu Asıl                        Denetim Kurulu Yedek

1- Osman Özcan                                1- Fatma Canan Güllü

2- Erkan Özen                                    2- Nurhayat Yüksel

3- Fatma Esin Çimen                           3- Melike Feyza Ateş

 

dan oluşan liste seçildi.

 

            Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi.

 

 

Divan Başkanı        Başkan Yardımcısı         Katip üye                                  Katip üye

Deniz İlter              Mustafa Tuncer              Berrin Karaeminoğulları           Yasemin Solak Çalıkoğlu

Last modified: Thursday, 2 February 2012, 04:15 PM