DERNEK DENETLEME RAPORU

I. DENETİM BİLGİLERİ

Denetim Tarihi

01.12.2011

II. DERNEK BİLGİLERİ

Derneğin Adı

HİPNOZ DERNEĞİ

Kütük Numarası

41-022-045

Vergi Dairesi ve Numarası

-

SSK Sicil Numarası

-

Adresi ve Telefonu

BAYRAMOĞLU MAH. F.S.M. CAD. NO:285

DARICA-KOCAELİ

Kuruluş Yılı

15 NİSAN 2008

Başkanın Adı ve Soyadı

TAHİR ÖZAKKAŞ

Saymanın Adı ve Soyadı

İHSAN YAMLI

Üye Sayısı

197

Şube / Temsilcilik Sayısı

-

En Son Yapılan Genel Kurulun Toplanma Zamanı

01.05.2011

En Yakın Yapılacak Genel Kurul Toplanma Tarihi

09.12.2011

Amacı

Dernek, Psikoterapi ve hipnoterapi faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

III. TESPİTLER

İNCELENECEK KONULAR

EVET

(*)

HAYIR

(*)

AÇIKLAMA

Derneğin yerleşim yerindeki değişiklikler 30 gün içinde Dernekler Müdürlüğüne, Vergi Dairesine ve SSK Müdürlüğüne bildirilmiş midir?

EVET

Dernek organlarındaki değişiklikler 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmiş midir?

EVET

Derneğin adında herhangi bir değişiklik yapılmış mı? Eğer yapılmışsa bu değişiklik ilgili kurumlara bildirilmiş mi?

HAYIR

-Derneğin adında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Son olağan genel kurul toplantısı, dernek tüzüğünde belirtilen zamanda yapılmış mıdır?

Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmış mı? Tüzüğün son hali Dernekler Müdürlüğüne onaylattırılmış mı?

EVET

Genel kurul mevzuata göre yapılmış mı?

Yönetim Kurulu, genel kurul kararı alıp bu kararı; gazete ilanı, resmi yazı veya e-posta ile üyelere en az 15 gün önce tebliğ etti mi?

EVET

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, hazirun listesi bütçe, yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu ve divan heyeti tarafından imzalanmış mı?

EVET

Genel kurul sonuç bildirimi (EK-3) 30 gün içerisinde Dernekler Müdürlüğüne gönderilmiş midir?

EVET

Genel Kurul toplantı gündemi ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı arasında bir uyumsuzluk var mıdır?

HAYIR

-Herhangi bir uyumsuzluk görülmemiştir.

Bütün genel kurullara ait rapor ve evraklar Genel Kurul Dosyasında mıdır?

EVET

Genel kurul tarafından, personel çalıştırma, menkul ve gayrimenkul satın alma konularında yönetim kuruluna yetki verilmiş mi?

EVET

Yeni yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yapmış mı?

EVET

Yönetim kurulu, tüzükte belirtildiği sayıda başkan yardımcısı ve sayman seçmiş mi?

EVET

Yönetim kurulu, Derneği temsil ve ilzama başkana yetki vermiş mi?

EVET

Yönetim Kurulu a yda en az 1 defa toplanıyor mu?

EVET

Faaliyetler ve harcamalar öncesinde yönetim kurulu kararı alınmış mı? Önemli harcamalar için en az 3 teklif mektubu alınmış mı?

EVET

Denetleme kurulu mevzuatın öngördüğü sürelerde, (yılda en az 1 defa) denetleme görevini yerine getirmiş midir? Denetleme Kurulu raporunda istenilen detaylar var mı?

EVET

Denetleme kurulunun eksik gördüğü ve düzeltilmesi için yönetim kuruluna rapor verdiği hususlar var mıdır? Varsa bu konuda yönetim kurulunun yaptığı çalışmalar nelerdir?

HAYIR

-Düzeltilmesi gereken herhangi bir husus bulunmadığından rapor düzenlenmemiştir.

Üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine duyuruluyor mu?

EVET

Üyeliğe kaydı yapılanlardan tüzükte belirtilen evraklar istenmiş mi? (Örneğin başvuru yazısı, N. cüzdan fotokopisi, ikametgah, gibi)

EVET

Üyelik başvurusu reddedilen kişi var mı? Varsa müracaat hakkında nasıl bir işlem yapıldı?

HAYIR

-Böyle bir durum yaşanmadığından herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Dernek gayrimenkule sahip midir? Dernek, edindiği taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde mülki idare amirliğine bildirmiş midir?

HAYIR

-Derneğe ait gayrimenkul bulunmamaktadır.

1-Üye Kayıt, 2-Karar, 3-İşletme Hesabı, 4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri, 5-Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri ve 6-Demirbaş Eşya Defteri var mı?

EVET

Eski defterler arşivde muhafaza edilmiş mi?

EVET

Defterler noterden veya dernekler biriminden tasdikli mi?

EVET

Defterler usulüne uygun tutulmuş mu?

EVET

Defterlerde silinti, kazıntı var mı?

HAYIR

Yönetim Kurulu Karar Defteri:

- Karar defterine, yön. kurulu kararları tarih ve numara sırasına göre yazılmış mıdır?

- Toplantıya katılanların adı yazılmış mı?

- Kararın altı kapatılmış mı?

- İkinci sayfaya uzayan kararlarda birinci sayfanın altı paraf edilmiş mi?

EVET

Gelen ve Giden Evrak Defteri:

-Gelen evrak tarih ve numarası ile kaydedilmiş midir?

-Gelen evrakın aslı bir dosyada saklanmakta mıdır?

-Giden evrak tarih ve numarası ile kaydedilmiş midir?

-Giden evrakın kopyası bir dosyada saklanmakta mıdır?

EVET

Üye Kayıt Defteri:

-Üye kayıt defterine üyenin kimliği, giriş tarihi, aylık ve yıllık aidatları yazılmış mı?

-Üye giriş çıkışları önce yönetim kurulu karar defterine, ardından üye kayıt defterine işleniyor mu?

EVET

Demirbaş defterine, dernek eşyaları kaydedilmiş midir?

HAYIR

-Derneğe ait demirbaş eşya yoktur

Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

Sayman, üyelere zimmetle verilen alındı belgeleri en küçük alındı belgesi cildinden başlamak üzere alt alta kaydedilmiş mi?

HAYIR

-Üyelere zimmetle verilen alındı belgesi verilmediği için böyle bir işlem yapılmamıştır.

İşletme (Yevmiye) defterine, d ernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak işlenmiş midir?

EVET

Arşiv Sistemi:

Derneğin dosyalama ve evrak düzeni örnek dosyalama düzenine uygun olarak oluşturulmuş mudur ?

EVET

Dernek adına gelir toplamakla yetkili kişilerce tahsil edilen paralar; mevzuatta öngörülen sürede derneğin saymanına teslim edilmiş veya derneğin banka hesabına yatırılmış mıdır ?

EVET

Derneğin kasasında bulundurulabilecek nakit para miktarı ile ilgili yönetim kurulu kararı alınmış mıdır ?

HAYIR

-Böyle bir karar alınmamıştır.

Zorunlu harcamaları yapmak üzere yönetim kurulu tarafından başkana yetki verilmiş mi?

EVET

Bankalarda veya kasalarda mevcut paralar ile birlikte gelir ve giderler arasında mutabakat var mıdır?

EVET

Derneğe bankada hesap açılmış mı? Dernek adına çek defteri düzenlenmiş mi?

HAYIR

-Derneğin bankada herhangi bir hesabı yoktur.

Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, kontrolü, teslim alınması, gelir toplayacak kişilere verilmesi ve doldurulması, saklanması, saymanlar arasında devir teslimi ile ilgili konularda mevzuata uygun hareket edilmiş midir?

EVET

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan aldığı yardımlar için mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmuş mudur? Nakdi yardımlar bankalar aracılığıyla alınmış mıdır?

-

-

-Böyle bir durum olmadığından gerek duyulmadı

Dernekte ücretli olarak personel çalıştırılıyor mu?

HAYIR

-Dernekte ücretli personel çalışmamaktadır.

Derneğin yardım toplama faaliyetleri, yardım toplama mevzuatına uygun olarak yapılmış mıdır?

EVET

Derneğin faaliyetleri, tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularına uygun mudur ?

EVET

Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanmış ve giderler usulüne uygun harcama belgeleri ile yapılmış mıdır ? Gelir ve giderler, defter kayıtlarına doğru olarak işlenmiş midir?

EVET

Derneğin, defter ve kayıtlarında Türkçe dışında başka dil kullanma yasağına uyulmakta mıdır?

EVET

Dernek, beyannamelerini süresi içerisinde mülki idare amirliği'ne vermiş midir? Beyannamelerin bir nüshası arşivde muhafaza ediliyor mu?

EVET

Derneğin kira kontratı var mıdır ? Kira tutarı emsal kira bedellerine göre uygun mudur ?

EVET

Kiralama işlemiyle ilgili yönetim kurulu kararı alınmış mı? Bu kararda kira bedeli belirtilmiş mi?

EVET

Dernek, herhangi bir platform içinde yer almış ise tüzüğündeki amaca uygun mudur ? Yetkili organın bu konuda kararı var mıdır?

EVET

Dernek hakkında yapılan adli ve idari işlem var mıdır ?

HAYIR

-Dernekle ile ilgili herhangi bir adli ve idari işlem yoktur.

Derneğin vergi, SSK primi, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve benzeri borcu var mı?

HAYIR

-Derneğin vergi, SS primi, elektrik, su doğalgaz, telefon ve benzeri borcu bulunmamaktadır.

IV- MALİ BİLGİ

Derneğin 08/05/2011. - 09/12/2011 Tarihleri arasındaki hesap özeti:

a) Bir önceki dönemden aktarılan gelir (Devir) : -

b) Dönem içinde toplanan gelir (Gelir toplamı) : 3.220,00

c) Bankadaki mevcut (Banka) : -

d) Elde bulunan miktar (Kasa) : 3.220,00

e) Harcama tutan (Gider toplamı) : 9.211,16

01.05.2008 tarihinden bu yana toplanması gereken aidatlar 88.980,00 TL. Ne yazık ki yaşanan yanlış anlaşılmadan dolayı haziran 2011 tarihine kadar aidat toplanılmamıştır. Haziran 2011 tarihten itibaren ise toplanan aidatlar derneğin giderini karşılamamıştır. Derneğin bu tarihteki borcu 5.991,16 TL bulunmaktadır.


V-SONUÇ (**)

1- Derneğin adında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2- Genel Kurul toplantısı ile Genel Kurul Toplantı Tutanağı arasında herhangi bir uyumsuzluk yoktur.

3- Düzeltilmesi gereken herhangi bir husus bulunmadığından rapor düzenlenmemiştir.

4- Üyelik başvurusunda reddedilen olmadığından herhangi bir işlem yapılmamıştır.

5- -Derneğe ait gayrimenkul bulunmamaktadır.

6- Derneğe ait demirbaş eşya yoktur

7- Üyelere zimmetle verilen alındı belgesi verilmediği için herhangi bir işlem yapılmamıştır.

8- Derneğin kasasında bulundurmak için nakit para miktarı ile ilgili yönetim kurulu karar almamıştır.

9- Derneğin bankada herhangi bir hesabı yoktur.

10- Dernekte ücretli personel çalışmamaktadır.

11- Dernekle ile ilgili herhangi bir adli ve idari işlem yoktur.

12- Derneğin vergi, SS primi, elektrik, su doğalgaz, telefon ve benzeri borcu bulunmamaktadır.

Denetleme kurulumuz, incelemelerini Dernek Tüzüğüne göre gerçekleştirmiş olup olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Denetleme kurulumuz, Derneğin çalışmalarını 8 aylık çalışma süresinde denetlemeler sonunda çalışmalar açısından yönetim kurulu faaliyetlerinde olumsuz bir icraata rastlanmamıştır.

Denetim kurulu olarak durumu yüce heyetinizin oylarına arz ederiz. 9-12-2011

DERNEK DENETLEME KOMİSYONU

BAŞKAN ÜYE ÜYE

OSMAN ÖZCAN ERKAN ÖZEN MELİKE FEYZA ATEŞ


DERNEK DENETLEME RAPORUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

l- Raporun (III- TESPİTLER) bölümündeki soruların cevaplandırılmasında; sorulan soru ile ilgili işlemlerin tamamı mevzuata uygun ise sorunun karşısında bulunan sütuna "EVET" cevabı, bu soru ile ilgili olarak mevzuata aykırı tek bir husus olsa dahi "HAYIR" cevabı yazılacaktır. "HAYIR" cevabı verilmişse, ilgili sorunun karşısında bulunan açıklama sütununa mevzuata aykırı işlemin veya işlemlerin ne olduğu yazılacaktır. İlgili soruya "EVET" yeya "HAYIR" cevabını vermeyi gerektirecek bir husus yok ise, evet ve hayır sütunlarına (-) çekilerek açıklama sütununa nedeni yazılacaktır. "Evet" cevapları derneğin işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığını, "Hayır" cevabı ise derneğin mevzuata aykırı işlemlerinin bulunduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle evet- hayır sütunlarına (x), (+) gibi işaretler ile cevap verilmeyecek, ilgili sütuna "Evet" veya "Hayır" yazılacaktır. Ayrıca bu raporda belirtilen konular dışında, mevzuata aykırı bir işlem tespit edildiğinde; adı geçen bölümün 32'nci maddesinin karşısında bulunan sütuna, tespit edilen mevzuata aykırı husus yazılacaktır (*).

Örnek l :

İNCELENECEK KONULAR

EVET(*)

HAYIR(*)

AÇIKLAMA

1- Derneğin yerleşim yerindeki değişiklikler mülki idare amirliğine bildirilmiş midir ?

(D.K. madde - 23) (****)

Hayır

-Yönetim yerindeki değişikler mülki amirliğe bildirilmemiştir.

9- Derneğin edinmiş olduğu taşınmaz mallar, tapuya tescilinden itibaren 1 ay içinde,

mülki idare amirliğe bildirilmiş midir?

(D.K. madde -22)

-

-

-Derneğin taşınmaz malı yoktur.

12- Tutulması zorunlu defterlerin tamamı usulüne uygun tutulmakta mıdır? Bu defterler yetkili mercilere tasdik ettirilmiş midir?

(D.K. madde 1 1 ve Der. Yön. ilgili hükmü)

Hayır

-Alındı Belgesi Kayıt Defteri tutuLmamıştır. -Demirbaş Defteri yetkili mercilere tasdik ettirilmemiştir.

13- Dernek gelirlerini toplayan kişiler adına yetki belgesi düzenlenmiş midir ?

(D.K. madde 1 1 ve Der. Yön. ilgili hükmü)

Hayır

-Yetki belgesi bulunmayan kişilerce dernek adına gelir toplanmıştır.

15- Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, kontrolü, teslim alınması, gelir toplayacak kişilere verilmesi ve doldurulması, saklanması, saymanlar arasında devir teslimi ile ilgili konularda mevzuata uygun hareket edilmiş midir ? (Der. Yön. ilgili hükmü)

Evet

2- Raporun (V- SONUÇ) bölümüne, mevzuata aykırı işlemler ve ihlal edilen mevzuat maddeleri ile işlem istenilen ceza hükmü ve yapılması gereken bildirimler yazılacaktır (**). Örnek 2: V- S O N U Ç (**)

1- Derneğin yönetim yerindeki değişiklik 30 gün içerisinde ve mülki idare amirliğe bildirilmeyerek 5253 sayılı
Dernekler Kanununun 23' üncü maddesi ihlal edildiğinden, yönetim kurulu hakkında aynı kanunun 32/1'inci
maddesi gereğince işlem yapılması gerektiği,

2- Alındı belgesi kayıt defteri tutulmayarak, Dernekler Kanununun 11'inci ve Defterler yönetmeliğin ilgili hükmü
ihlal edildiğinden, yönetim kurulu hakkında aynı Kanunun 32/d 'inci maddesi gereğince işlem yapılması gerektiği,

3- Dernek, kamu yararına çalışan derneklerden sayıldığı halde yönetim ve denetim kurulu üyeleri mal bildiriminde
bulunmayarak Mal. Bil. Bul. Kanunu'nun 2'inci maddesini ihlal ettiğinden aynı kanunun 10'uncu maddesi
gereğince işlem yapılması gerektiği,

Kanaat ve Sonucuna varılmıştır. .../.../200.

3- Rapor komisyon üyelerince imzalanacak, diğer sayfalan ise paraflanacaktır (***).

4- (D.K): 5253 sayılı Dernekler Kanununu, (T.M.K.): Türk Medeni Kanunun, (Y.T.K.) 2860 sayılı Yardım
Toplama Kanununu, (K.V.K.) :5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu, (B.K.): 5680 sayılı Basın Kanununu, (G.V.K.):
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu, (S.S.K.): 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu, (Mal Bil. Bul Kanunu): 3628 sayılı
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununu, (Der. Yön.): Dernekler Yönetmeliğini
ifade etmektedir.(****).

Last modified: Thursday, 2 February 2012, 04:12 PM