Hipnoz Derneği Logosu
Derneğe Yetki, İlzam Hk.
by admin admin - Sunday, 12 February 2023, 01:07 PM
 

Karar No: 2021/12

Karar Tarihi: 05.08.2021

Konu: Derneğe Yetki, İlzam Hk.

Kararın Metni: HD yönetim kurulu 05.08.2021 tarihinde Enes Bülbül başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Derneğin ilzam ve taahhüt hakkında her türlü ticari ve hukuki işlem ve sözleşmeler ve ilişki evrakı, bankalara verilecek her türlü kotrogarantiler ve ilgili evrakları, banakalara verilecek her türlü evrakları, konularla tahditli olmaksızın umumi ve hususi vekaletnameleri, bankalarla yapılacak her türlü sözleşmeleri, çek olmaya ve düzenlemeye, internet bankacılık işlemlerini sınırsız kullanmaya, kredi kullanmaya, taahhütnameler ve ilgili evrakları derneği ilgilendiren her türlü yargı mercilerindeki dava, itiraz muamelelerini icra işlemlerinin takibine, hacizlerin vazına ve kaldırılmasına, sulhname ve ibraname ile ilgili evraklar, istihkak raporları faturaları tanzim ve imzayı, bilimum tesellüm ve irsaliye evraklarını konşimentoları, nakliye belgeleri ordinolar, sigorta poliçeleri, ilgili belgeleri her türlü bordro, bildirge ve beyannameler, yapılacak sözleşme ve yazışmaları, çalışma bakanlığı ve sosyal güvenlik kuruluşları, vergi daireleri ve sosyal sigortalar kurumundan tahakkük edecek alacaklılar tahsil ve ahsukabza dernek borç ve taahhüt altına sokmayı, bankalara para yatırıp çekmeye, hesap açtırmaya, kapatmaya kıymetli evrakları imzaya ahsukabza, sulh ve ibraya dernek adına ihalelere katılmaya, sözleşmeler imzalamaya feshe taşınır taşınmaz mal, motorlu taşıt, menkul ve gayrimenkuller satın almaya, satmaya kredi ve muamelelerini takip ve neticelendirmeye, projelendirmeye, iskan ruhsatları almaya, belediye ve tapu dairelerinde tescil işlemlerini yaptırmaya, dernek ile ilgili bina kiralamaya, yapılmış kira kontratlarından caymaya, dernek binalarında elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon işlemlerinde her türlü abonelik işlemlerini yapmaya, yapılan anlaşmaların iptaline temsil ve ilzama Enes Bülbül görev yapmak üzere münferiden yetkili kılınmıştır.